Menu

O centru

O centru

Javna ustanova Centar za kulturu Sarajevo, osnovana je daleke 1965. godine. Do 1992. godine objedinjavala je rad 13 domova kulture na području današnjih Općina Centar Sarajevo  i Stari Grad, i sa tridesetak zaposlenih bila jedna od najvećih ustanova ovog umjetničkog profila. 

Kontinuitet rada nije se prekidao ni u ratnom periodu  od 1992.-1995. godine, kada smo sa ostalim institucijama iz kulture u opkoljenom gradu davali sarajevski umjetnički odgovor.

Poslijeratni period obilježen je izvanrednim entuzijazmom malog broja zaposlenih radnika, koji svojim angažmanom uspijevaju obezbijediti vlastita sredstva za renoviranje devastiranog objekta u Jelićevoj 1., izvršiti nabavku osnovnih sredstava za rad, organizirati programske aktivnosti, polako trasirajući puteve prema traženju odgovora kako i koliko snaga kulture utiče na nesvjesne sile  od kojih se sastoji  čovjekov unutrašnji svijet. 

Danas, Centar programske aktivnosti realizira u dva objekta:

Centar za kulturu “Sarajevo“- Jelića broj 1.

Centar za mlade Gorica - Avde Jabučice broj 52. 

Centar za kulturu u Jelićevoj, adaptiran je 2010. sredstvima Općine Centar Sarajevo. Objekat raspolaže sa velikom salom od 200 mjesta, kao i manjim salama u kojima se realizira niz kulturnih sadržaja. (Festival za djecu “Hajde svijete budi dijete“, Teatarski festival komedije “Smijeh je lijek“, Festival mladih gitarista BiH, Predstave za djecu, mlade i građane, Škola klasičnog baleta i plesa, Škola gitare, Likovna škola, Ples, Pilates,  Hor Muzičke akademije iz Sarajeva, koncerti, seminari, izložbe, promocije, radionice...). 

JU Centar za kulturu „Sarajevo“ i Centar za mlade-Gorica, aktivno učestvuju u naporima društvene zajednice za kvalitetnim osmišljavanjem slobodnog vremena djece, mladih i građana , u neposrednoj saradnji sa drugim društveno političkim institucijama, školama, vrtićima, ustanovama za specijalno vaspitanje i obrazovanje, nevladinim i humanitarnim organizacijama, medijima, javnim i kulturnim  radnicima, pružajući mogućnost kreativnog stvaralačkog rada. 

Kroz segmente kulturnog i obrazovnog djelovanja, preferira rad sa djecom i mladima, afirmiše njihovo stvaralaštvo, uvažavajući i ostale kategorije društva. Stavljajući mladima na raspolaganje svoje prostore, tehničke mogućnosti i stručnu podršku,  pod okriljem Centra razvilo se više aktivnih grupa koje rade u oblasti muzike, scenskih umjetnosti, likovnih umjetnosti, književnosti, saradnje, putovanja, druženja...

Kroz  projekte  želimo pružiti profesionalnu pomoć i usmjeriti mlade, socijalizirati ih, vaspitno i edukativno djelovati,  rađati interes za stvaralačkim radom, motivacijom, željom za dokazivanjem...

Za svoj rad JU Centar za kulturu “Sarajevo“ dobila je niz priznanja i zahvalnica, od kojih ističemo Plaketu grada Sarajeva i nagradu UNICEF-a za rad sa djecom.

U toku jedne kalendarske godine cca 10.000 posjetilaca(djeca, mladi, građani), bude prisutno na projektima i programima koji se realiziraju u pomenutim objektima, dok  cca 600 djece, mladih i umjetnika bude aktivnim sudionicima realiziranih projekata i programa...

Umjetnički rukovodioci, uz pedagoške i stručne kvalitete koje posjeduju, veoma su posvećeni projektima koje vode.

U vremenu konstantnog rasta maloljetničke delikvencije i drugih devijantnih ponašanja kojima smo svakodnevni svjedoci, jačanje i promovisanje  institucija iz kulture i sporta, predstavljaju istinski preventivni  odgovor za vannastavni, slobodni i kreativni angažman djece, mladih građana.

Širok spektar aktivnosti, kao i organizovanje javnih manifestacija, pokazali su da Javna stanova Centar za kulturu „Sarajevo”, može biti značajan činilac u razvoju kulture i umjetnosti , te pružiti djeci, mladima i građanima pozitivan podsticaj za izražavanje i razvijanje kulturnih i umjetničkih sklonosti.

Osnivač ustanove je Općina Centar Sarajevo