Menu

Škola klavira

Škola klavira

Klavir je oduvijek bio jedan od najpopularnijih muzičkih instrumenata. Činjenica je da su naped kompozitori svijeta bili inspirisani upravo klavirom, a djela koja su nastala spadaju u red najljepših kompozicija klasične i moderne muzike. Cilj Škole klavira jeste razvijanje estetske kulture mladih kroz aktivnosti koje nisu ostvarive u okviru redovnog nastavnog procesa. Razvijanje osjećaja za lijepo koje se sprovodi metodom estetskog vaspitanja, u našim životnim okolnostima, trebalo bi imati znaiajno mjesto u razvoju humanije i duhovnije ličnosti. Metoda estetskog vaspitanja se provodi kroz redovni nastavni proces: nastavne i vannastavne aktivnosti, dok Centar za mlade pruža i druge mogućnosti rada, koji nisu zastupljeni u redovnom nastavnom procesu. U saradnji sa profesorima muzike, uočili smo potrebu pojedinaca da se iskušaju u ovoj vrsti aktivnosti (muziciranje na klaviru). Potrebe su bile prisutne kod učenika koji su pokazivali želju za ovim oblicima kreativnog rada, a nisu bili u prilici pohađati muzičku školu. Zato smatramo da ovakav jednostavniji, saietiji I pristupačniji način omogućava ostvarivanje kreativnih potreba. Imajući u vidu činjenicu, da se klavir uči od najranijih dana, ova škola predstavlja mogućnost za mlade da steknu osnove muziciranja i osnovna teoretska muzička znanja. Umjetnički voditelj projekta je muzički pedagog Vildana Zvizdić.