Estetika i kultura življenja

//Estetika i kultura življenja
Estetika i kultura življenja 2018-11-08T21:51:09+02:00

Project Description

Općenito o kursu

Svjedoci smo sistemskog i možda ciljanog nereda u kojem živimo. Kvalitet života je narušen, struka degradirana, građani fokusirani na egzistencijalna pitanja, cijela situacija im je servirana kao neminovna i nametnuto im je uvjerenje da ne mogu djelovati na nezdrave pojave. Ideja vodilja projekta jeste emancipacija građana i poticanje njihove motiviranosti da se uključe u raspravu – smatrajući da na tome počiva stvarno građansko demokratsko društvo, koje može artikulisati uvjete svog opstanka. Cilj je probuditi svijest o problemima na makro planu, a izazvati djelovanje na mikro planu, jer kroz mijenjanje vlastitog ophođenja svakog pojedinca prema vlastitom okruženju, moguće je kreirati podlogu za veće promjene unutar društva. U duhu širenja takve pozitivne energije, potrebna je edukacija o: ingerenciji organa vlasti, učestvovanju u javnim raspravama, modelima življenja iz kojih je moguće izvući smjernice…Na taj način je moguće kod polaznika radionice kreirati drugačiji model promišljanja od postojećeg koji će poslužiti kao uzor i biti lišen predrasuda „nikad neće biti bolje“ i „šta ja mogu promijeniti“. Budući da savjesni mladi ljudi trebaju biti i tehnološki obrazovani kako bi bili kompetentni, kroz radionicu se osposobljavaju i za samostalan rad u AutoCAD programu.

Sadržaj kursa

Kroz radionicu bi polaznicima bile predočene određene pojave – na primjeru grada Sarajeva – studije slučaja (bespravna gradnja, unakaženi i zapušteni dijelovi grada, organizacija gradskih saobraćajnica, odlaganje smeća itd). Kroz obradu pojava bi bilo izloženo stajalište struke, a sve u obliku rasprava sa polaznicima. Metodološki posmatrano, izlaganje predavača i razgovor-rasprava sa polaznicima su jednako bitni, jer cilj nije podučiti polaznike mišljenju, već da oni samostalno, uz upute predavača, formiraju vlastite zaključke ili ponude rješenja problema. Također, edukacija bi podrazumijevala simulacije (npr.javnih rasprava), posjetu Svrzinoj kući-kao modelu tradicionalnih vrijednosti stanovanja-kulture življenja, ideje o uređenju vlastitog prostora. Ali, budući da savjesni mladi ljudi trebaju biti i tehnološki obrazovani kako bi bili kompetentni, kroz radionicu bi se osposobljavali i za samostalan rad u AutoCAD programu, gdje bi dinamika rada bila koncipirana tako da logički slijedi korake u ovladavanju programom. Sama organizacija časa: uvodno kraće auditorno pojašnjenje, praktično isprobavanje teorijski obrađenih alata i tehnika korištenja CAD alata. U konačnici, polaznici bi pomoću aplikacije kreirali portfolio.

O softveru

 Namijenjen je i onima koji nemaju prethodno iskustvo rada u ovom programu.

AutoCAD (CAD – Computer Aided Design – dizajn podržan računarom) je vektorski 1 program koji je na tržištu već dvadest godina, a danas je neizbježan u svim oblastima inžinjerske prakse (arhitektura, građevina, geodezija, elektrotehnika, saobraćaj itd.). Njegova prvenstvena namjena je kreiranje 2D crteža i 3D modela, a brzina i lakoća kreiranja i modifikovanja istih predstavlja neizmjernu prednost u odnosu na klasični način rada (papir i olovka). Navedeni 2D crteži i 3D modeli, te vizualizacije i animacije su postali sastavni dio svakog inžinjerskog projekta. Neke od oblasti primjene AutoCAD-a: arhitektonski crteži svih vrsta; dijagrami toka i organizacione šeme; ponude i prezentacije; grafikoni svih vrsta; crteži iz oblasi elektrotehnike, građevinarstva i mašinstva; izrada topografskih i geografskih karata; grafovi i druge vrste predstava matematičkih funkcija; izrada logotipa, čestitki i drugih vrsta umjetničkih crteža. Potreba za kadrom osposobljenim za korištenje AutoCAD programa postoji na tržištu, kako lokalnom, tako i globalnom. U konkursima za posao, kako inžinjerskim, tako i nekih drugih struka, jedan od uvjeta za kompetentnost jeste poznavanje rada u AutoCAD-u.

Program  je planiran za period od 6 mjeseci, podjeljen u dva ciklusa (februar-april i septembar-novembar).

Radionica bi se održavala jednom sedmično po tri školska sata. Na jednom terminu bi bile elaborirane teme (kroz razgovor, skice i sl.), a na drugom terminu bi polaznici učili AutoCAD aplikaciju.

Na taj način bi, po završetku radionice, bio izrađen materijalni produkt iste – portfolio – sa analiziranim temama, koji bi ostao u vlasništvu Centra.

Uzrast polaznika

Učenici srednjih škola i studenti sa prebivalištem na području Općine Centar Sarajevo.

POTREBNO PREDZNANJE

Program je besplatnog karaktera i dostupan je svima bez predhodnog znanja.

TERMINI ODRŽAVANJA

Radionica bi se održavala jednom sedmično po tri školska sata. Na jednom terminu bi bile elaborirane teme (kroz razgovor, skice i sl.), a na drugom terminu bi polaznici učili AutoCAD aplikaciju.

Na taj način bi, po završetku radionice, bio izrađen materijalni produkt iste – portfolio – sa analiziranim temama, koji bi ostao u vlasništvu Centra.

PREDAVAČ

Adna Proho, rođena 16.01.1992. u Sarajevu, diplomirani inžinjer arhitekture, trenutno radi kao asistent na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu. Dobitnik Povelje Univerziteta kao najbolji student svoje generacije. Pored rada na Fakultetu, bavi se izradom arhitektonsko-urbanističkih projekata, i to kroz učešće na Konkursima, kao saradnik studija „Gepek“, te kroz indivudualni angažman. Voditelj radionice Estetika&kultura življenja dvije godine (2 ciklusa po 3 mjeseca). Naučnim radovima se predstavila na konferencijama „Places&Technologies 2017“ i „Green Design 2017“. Posjeduje višegodišnje iskustvo u radu sa AutoCad (i drugim) aplikacijom.