Konkurs za posao

/Konkurs za posao
Konkurs za posao 2020-06-11T10:21:01+02:00

Konkurs za posao

U nastavku objavljujemo trenutno otvoreni konkurs za posao. Na ovoj stranici možete također preuzeti konkurs za posao u elektronskoj formi.

Broj: 03-04-84/20

Datum: 28.05.2020.godine

Na osnovu člana 32. Uredbe sa zakonskom snagom o Ustanovama („Službeni list R BiH“br: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 34. Pravila Javne Ustanove Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, br: 42/18, te na osnovu člana 6. i 7.  Pravilnika o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo broj: 630/19, direktor JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos u JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo

na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana

 

I Objavljuje se Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto-

 Higijeničarka– 1 (jedan izvršilac)

II Opis poslova:

 • vrši svakodnevno čišćenje kancelarija, zajedničkih prostorija, hodnika, sala i drugih prostorija u sastavu Ustanove,
 • rad u kuhinji,
 • povremeno obavljanje kurirskih poslova,
 • vrši svakodnevno odnošenje smeća iz svih prostorija Ustanove,
 • vrši periodično pranje prozora, podova i ostalih površina,
 • obavlja i druge pomoćne poslove za koje je sposobna,
 • učestvuje u svim manifestacijama koje se organizuju u Ustanovi,
 • blagovremeno obavljanje navedenih poslova,
 • poslije završenog posla uredno odlaže pribor i sredstva za čišćenje,
 • vrši i druge poslove po nalogu direktora

Osnovna plaća: 612,00 KM

Mjesto obavljanja radaJU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme (40 sati sedmično)

III Kandidati treba da ispunjavanju sljedeće uslove:

Opšti uslovi: da je državljanih Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi: SSS, radno iskustvo u trajanju od jedne godine na istim poslovima.

Potrebna dokumentacija:

 1. Svojeručno potpisana prijava na javni konkurs i kraća biografija kandidata, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa (ukoliko istu posjeduje),
 2. uvjerenje o državljanstvu,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. diploma o završenoj srednjoj školi,
 5. uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu.

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti ovjerene fotokopije naprijed navedenih dokumenata koji ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

IV Prednost u zapošljavanju pod posebnim uslovima:

Prednost pri zapošljavanju primjenit će se samo pod jednakim uslovima (jednak broj bodova).

Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju uvjerenjem od nadležnog organa kojim se utvrđuje prednost pri zapošljavanju u skladu sa posebnim propisima.

V Ostale napomene:

Uvjerenje ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu mora da sadrži naziv radnog mjesta, opis posla i vremenski period obavljanja istog.

Kandidati čija je dokumentacija potpuna, uredna i blagovremena i koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa bit će obavješteni usmeno (telefonski) o datumu i vremenu održavanja pismenog testiranja i intervjua.

VI Rok za podnošenje prijava

Prijava sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 10 dana, od dana objave Javnog konkursa, u dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo i na Internet stranici JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, putem pošte-preporučeno ili lično na adresu:

JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo- Organizaciona jedinica Jelićeva, Jelića broj 1., 71 000 Sarajevo sa naznakom:

“NE OTVARAJPrijava na javni konkurs za prijem u radni odnos u JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo za radno mjesto- higijeničarka”

VII  Kontakt telefon osobe zadužene za dodatne informacije:  telefon: +38733 220 568 ili +38761 319 241.

Kandidati, čija dokumentacija je nepotpuna, neuredna i neblagovremena bit će pisanim putem obavješteni sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u roku od tri dana od dana prijema obavijesti.

                                                                                                                                                        

JU Centar kulture i mladih Općine Centar    Sarajevo

                                                                D i r e k t o r

                                                                  Armin Omerović, dipl. glumac

 

Poslovnik o radu komisije

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto HIGIJENIČARKA

X