Konkurs za posao

/Konkurs za posao
Konkurs za posao 2019-09-21T12:04:04+02:00

Konkurs za posao

U nastavku objavljujemo trenutno otvoreni konkurs za posao. Na ovoj stranici možete također preuzeti konkurs za posao u elektronskoj formi.

Broj: 456/19

Datum: 21.09.2019. godine

Na osnovu člana 32. Uredbe sa zakonskom snagom o Ustanovama (,,Službeni list R BiH” br. 6/92 8/93 i 13/94), člana 11. Odluke o osnivanju Javne ustanove Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo” br. 45/17 i 6/18), člana 35. Pravila Javne Ustanove Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo (br.42/18), te na osnovu člana 7. i 8. Pravilnika o radu JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo (broj. 42-2/18 i 150/19), direktor JU Centar kulture i mladih
Općine Centar Sarajevo raspisuje:

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos u JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo

na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca

1.Stručni saradnik za organizaciju – umjetnički saradnik – 1 izvršilac

Opis poslova

 • organizuje i rukovodi školom slikanja unutar Ustanove, brinući se da rezultati produkcije škole budu na zavidnom kreativnom i umjetničkom nivou,
 • planira i realizuje prezentaciju postignutih rezultata i ciljeva škole slikanja,
 • osmišljava organizuje i provodi godišnji plan i program škole slikanja, galerije ustanove, te ostalih likovnih programa Ustanove,
 • predlaže financijski i plan razvoja škole slikanja kao i galerije Ustanove,
 • podnosi direktoru ustanova odgovarajuće izvještaje o realizaciji planiranih aktivnosti,
 • predstavlja aktivnosti škole slikanja trećim licima u dogovoru sa direktorom ustanove, u cilju povećanja vlastitog prihoda ustanove ili moguće kulturno-umjetničke saradnje sa dugim lokalnim i međunarodnim kulturnim institucijama s ciljem promocije rada škole i Ustanove,
 • sarađuje sa drugim umjetničkim saradnicima u ustanovi na osnovu koncepcije određenih projekata, predstava, programa predviđenih planom i programom ustanove,
 • utvrđuje i predlaže scenografiju, odnosno kostimografiju, za kvalitetnije predstavljanje i cjelokupni umjetnički dojam određenog programa Ustanove, s ciljem što bolje promocije i prezentacije rada Ustanove,
 • obavještava učesnike o planiranim projektima programima (početku radionica, izložbama, nastupima, manifestacijama, gostovanjima i drugim aktivnostima u sklopu programa), voditelje obavještava o terminima i eventualnim izmjenama,
 • učestvuje u organizaciji i realizaciji svih programa od značenja za Ustanovu,
 • organizuje godišnji sastanak radi izbora godišnjeg izložbenog programa, preuzima materijale (portfolio umjetnika), organizira pripremu i selekciju pristiglih prijava, kontaktira prijavljene osobe, nadležne institucije,
 • obavještava o izložbama na oglasnim mjestima, brine o foto dokumentaciji i arhivi galerije,
 • planira i nabavlja materijal za realizaciju ostalih likovnih programa i radionica, kontaktira potrebne saradnike i srodne institucije koji učestvuju u programu,
 • prati i priprema aplikacije za na relevantne lokalne, međunarodne i EU fondove
 • aktivno učestvuje u slikanju. Davanju konkretnih ideja, prijedloga pri izradi promotivnih materijala, publikacija radi promocije kulturnih programa Ustanove (prospekata, brošura, letaka, cjelokupnog dekora ustanove, rekvizite, namještaja, ornamenata itd.)
 • planira i predstavlja ideje za unutrašnje i vanjsko uređenje Ustanove radi njenog prepoznatljivog i modernog vizualnog identiteta
 • sarađuje s voditeljima ostalih aktivnosti Ustanove u ostvarivanju zajedničkih ciljeva u organizaciji i realizaciji programa Ustanove,
 • dežura po potrebi i pomaže u realizaciji planiranih programa Ustanove, i obavlja druge poslove po uputama i nalozima direktora Ustanove.

Opći uslovi: da je državljanin Bosne Hercegovine, da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi: VSS-Akademija likovnih umjetnosti – odsjek slikarstvo, kiparstvo, nastavnički odsjek, grafika, radno iskustvo trajanju od dvije godine, poznavanje jednog stranog jezika, poznavanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.156,00 KM

Mjesto obavljanja rada: JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo (sjedište poslodavca: Mis Irbina 8.)

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme (40 sati sedmično)

Potrebna dokumentacija:

 1. Svojeručno potpisana prijava na javni konkurs i kraća biografija kandidata, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa (ukoliko istu posjeduje),
 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi
 5. uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu,
 6. uvjerenje/potvrda o poznavanju jednog stranog jezika,
 7. uvjerenje/potvrda o poznavanju rada na računaru,
 8. potvrda/uvjerenje o ispunjavanju uslova za ostvarivanje prava prioriteta u zapošljavanju

Dokumenti koje kandidati prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije koje nisu starije od šest (6) mjeseci.

Ostale napomene:

Prilikom zapošljavanja prednost će imati kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja pismenog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, www.centarkulture.ba

Imena kandidata se neće objavljivati.

Ako kandidat ne pristupi polaganju pismenog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidati, koji obave pismeni ispit, bit će pismeno obaviješteni o vremenu održavanja intervjua.

Prijava sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od dana objave Javnog konkursa u dnevnim novinama, putem pošte-preporučeno ili lično na adresu:

JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo – Organizaciona jedinica Jelićeva, JeIića broj 1, 71000 Sarajevo sa naznakom:

Prijava na javni konkurs za prijem u radni odnos u JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo – stručni saradnik za organizaciju-umjetnički saradnik”

Kontakt telefon osobe za dodatne informacije: +387 33 232 594, mail: centarzakulturu@ bih.net.ba

Nepotpune, ne blagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Direktor

Armin Omerović