Instructor

Instructor

User Avatar

Aida Spahić

Aida Spahić rođena je u Banjoj Luci 22. 10. 1975. godine. Diplomirala je 2002. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za filozofiju i sociologiju te stekla zvanje profesora filozofije i sociologije. Postdiplomski studij je završila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, gdje je stekla zvanje magistra socioloških nauka 2008. godine. Na istom fakultetu je 2014. godine odbranila doktorsku disertaciju u oblasti medicinske sociologije. U toku svog radnog angažmana bila je voditelj i medijator niza stručnih edukacija, prvenstveno u oblasti pripremanja projektnih prijedloga, analize javnih politika, učešća građana u procesu odlučivanja itd.
Certificirani je predavač u oblasti pisanja i upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova. Stipendista prve generacije Programa podrške razvoju javnih politika u Bosni i Hercegovini u organizaciji Fonda „Otvoreno društvo BiH“ 2004. godine. Autorica je više istraživačkih studija, analiza i akademskih članaka koji obrađuju teme iz oblasti civilnog društva, javnih politika, zdravstva i socijalne zaštite za potrebe različitih klijenata, kao što su Fond otvoreno društvo, TACSO - Sipu International, VESTA, Centar za zastupanje građanskih interesa, FLI fondacija, Friedrich Ebert fondacija, Sarajevska razvojna agencija SERDA, Svjetska banka, British Council i brojne druge organizacije. Ekspert je iz oblasti metodologije kvalitativnih istraživanja i autor knjige „Kvalitativna istraživanja u primijenjenoj medicinskoj sociologiji“. Od 2014-2020. Bila je angažovana kao konsultant na implementaciji međunarodnih projekata u Federalnom ministarstvu zdravstva, te jedan od ključnih aktera u istraživanjima u oblasti zdravstvenog sektora IPA projekata prekogranične saradnje. U periodu 2019-2021. godine bila je angažirana kao predavačica na IT Business Academy Sarajevo u oblasti projektnog menadžmenta, te konsultantica Svjetske banke na projektu “Hitnog odgovora na Covid 19 u Bosni i Hercegovini“. Trenutno je zaposlena u Federalnom ministarstvu zdravstva kao stručni savjetnik za EU Integracije.

0 Courses
0 Students