Konkursi za posao

Konkursi za posao

Konkurs za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 32. Uredbe sa zakonskom snagom o Ustanovama („Službeni list R BiH“br: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 34. Pravila Javne Ustanove Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, br: 42/18,598/19 i 01-04-12/20, te na osnovu člana 6. i 7. Pravilnika o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo broj: 630/19 i 01-04-11/20, direktor JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto – Higijeničarka – 1 (jedan izvršilac) u JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo.