Obavještenje o terminu i poslovnik

/Obavještenje o terminu i poslovnik
Obavještenje o terminu i poslovnik 2019-10-14T15:13:47+01:00

Obavještenje o terminu pismenog i usmenog ispita

U nastavku objavljujemo obavještenje o terminu pismenog i usmenog ispita. Orginalni primjerak možete preuzeti klikom na dugme “PREUZMI OBAVJEŠTENJE”.

Broj: 498/19

Datum:  09.10.2019.godine

Predmet: Obavještenje o terminu pismenog i usmenog ispita,

Obavještavamo Vas da će se pismeni dio ispita za radno mjesto Stručni saradnik za organizaciju-umjetnički saradnik, biti dana, 16.10.2019.godine (srijeda) sa početkom u 10:00 sati u prostorijama JU Centra kulture i mladih Općine Centar Sarajevo-Organizaciona jedinica-Jeliećeva, Jelića broj 1.

Također, ovim putem obavještavamo Vas da će se obaviti i intervju istog dana sa početkom u 11:00 sati.

Srdačno,

Predsjednik Komisije

     Amila Pandžić

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa

Prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto Stručni saradnik za organizaciju-umjetnički saradnik. Orginalni primjerak možete preuzeti klikom na dugme “PREUZMI POSLOVNIK”.

Poslovnik o radu komisije

Za provođenje javnog oglasa

 

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na radno mjesto

 

Stručni saradnik za organizaciju-umjetnički saradnik

Sarajevo, oktobar  2019.god.

Na osnovu člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala (u daljem tekstu: Uredba) i člana 6. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo (u daljem tekstu: Pravilnik JU CKM), Komisija za provođenje javnog oglasa (u daljem tekstu: Komisija) donosi:

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA

za prijem u radni odnos na radno mjesto

STRUČNI SARADNIK ZA ORGANIZACIJU-UMJETNIČKI SARADNIK

  

Član 1.

Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada i odlučivanja Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem u radni odnos na radno mjesto- stručni saradnik za organizaciju-umjetnički saradnik.

Rad Komisije zasniva se na načelima zakonitosti, nezavisnosti, nepristrasnosti i javnosti.

Član 2.

Komisija je sastavljena od 3 (tri) člana u sljedećem sastavu:

  1. Amila Pandžić, viši stručni saradnik za pravne poslove -Predsjednik Komisije
  2. Senad Bostandžić, viši stručni saradnik u Javnim ustanovama kulture za marketing i propagandu -član Komisije
  3. Sanela Tahirović, stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove – član Komisije.

Administrativno-tehničke poslove za Komisiju obavlja sekretar Komisje, za kojeg je imenovana Kadrić Selma

Član 3.

Komisija radi u punom sastavu, a obavezno radi u punom sastavu u provođenju pismene provjere i intervjua.

Sastanci Komisije će se održavati na zahtjev Predsjednika Komisije.

O svom radu Komisija vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi.

Član 4.

Komisija će održati konstituirajući-prvi sastanak, na kojem će:

  • donijeti Poslovnik o radu i dostaviti isti direktoru odmah,a najkasnije u roku od tri dana
  • definisati pitanja i zadatke za pismeni ispit,
  • definisati pitanja za intervju,
  • pregledati sve pristigle prijave i dostavljene dokaze, nakon čega će sastaviti spisak kandidata među kojim će se provoditi izborni postupak i spisak kandidata čije se prijave odbacuju/odbijaju.

Član 5.

Pismeni ispit će se sastojati od ukupno 7 (sedam) pitanja od kojih će se 6 (šest) pitanja bodovati sa maksimalna 4 (četiri) boda, a 1 (jedno) pitanje će nositi maksimalnih šest bodova.

Maksimalni broj bodova koje je moguće osvojiti na pismenom ispitu je 30 (trideset) bodova, dok je maksimalnan broj bodova koje je moguće osvojiti na usmenom ispitu 20 (dvadeset) bodova.

 Član 6.

Pitanja kojim će kandidati biti podvrgnuti će biti iz oblasti likovne umjetnosti, organizacije programa škole slikanja kao i pitanja koja se odnose na osnovne informacije o radu JU CKM.

Član 7.

Član Komisije će odmah ili najkasnije dva dana od dana saznanja za razloge izuzeća zatražiti izuzeće u Komisiji, ukoliko je srodnik nekog od prijavljenih kandidata u pravoj ili pobočnoj liniji do četvrtog stepena i u tazbinskoj liniji do drugog stepena.

Član 8.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja pismenog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice JU Centar kulture I mladih Općine Centar Sarajevo: www.centarkulture.ba

Navedena obavijest će biti dostavljena kandidatima i na adresu navedenu u prijavi.

Između dana objave termina i samog termina polaganja pismenog ispita mora biti najmanje 7 (sedam) dana.

Kandidati čija prijava bude odbačena/odbijena, bit će pismeno obavješteni, sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u roku od tri dana od dana prijema obavijesti.

Član 9.

Pismenom ispitu prisustvuju svi članovi Komisije, zajedno sa sekretarom Komisije.

Odmah nakon završenog pismenog ispita Komisija nastavlja zasjedanje na zatvorenom sastanku gdje vrši pregledanje ispita svih kandidata kao i bodovanje.

Nakon izvršenog pregleda i bodovanja Komisija sačinjava prvu Listu uspješih kandidata.

Član 10.

Kandidati sa Liste iz člana 9. ovog Poslovnika pristupaju intervjuu, nakon čega Komisija na zatvorenom sastanku vrši bodovanje sa intervjua, te se sastavlja konačna Lista uspješnih kandidata.

Član 11.

Komisija dostavlja konačnu Listu uspješnih kandidata direktoru sa prijedlogom kandidata za prijem u radni odnos.

Prijedlog odluke o zasnivanju radnog odnosa sa najuspješnijim kandidatom potpisuju svi članovi Komisije.

 Član 12.

Nakon izbora najuspješnijeg kandidata, Sekretar Komisije obavještava ostale kandidate o izboru te prilaže Listu najuspješnijih kandidata sa ukupno osvojenim bodovima za svakog kandidata.

Član 13.

Komisiji je u radu dozvoljeno neprimjetno odstupanje od ovog Poslovnika, a koje ne može značajno uticati na proceduru provođenja javnog poziva.

Sva ostala odstupanja nisu dozvoljena.

Predsjednik Komisije

________________

    Amila Pandžić                                                                                                                                   

 

Broj: 497/19

Datum: 09.10.2019. godine